Llanfairfechan yr Hanesydd Beicio

Ar 21 Medi 2023 cyfarfu Grŵp Hanes Deganwy yng Nghapel Peniel ar gyfer taith cadair freichiau o amgylch Llanfairfechan dan arweiniad medrus ein cyd-aelod Konrad Balcerak. Mae Konrad yn hanu o deulu Albanaidd a Phwylaidd ac ymddeolodd i’r ardal hon yn 2016 ar ôl gyrfa mewn cynhyrchu fel peiriannydd a rheolwr, pan oedd yn ymwneud â chynhyrchion yn amrywiol o Heinz i Elastoplast. Ef hefyd oedd y rheolwr prosiect TG a oedd yn gyfrifol am osod technoleg mewn 30 o leoliadau cyn Gemau’r Gymanwlad ym Manceinion. Yn ogystal â bod yn nofiwr dŵr agored, mae’n feiciwr brwd, ac yn 2018 roedd yn un o’r aelodau a sefydlodd grŵp beicio U3A Llandudno.

Gyda’i helmed feicio rithiol yn ei lle, rhannodd Konrad gyda ni’r hanes y mae wedi’i ddarganfod, a ysbrydolwyd gan deithiau cylch ar hyd Llwybr Beicio Cenedlaethol rhif 5 o Gonwy i Lanfairfechan. Ysgogwyd ei ddiddordeb gyntaf gan y plac ger y pwll mawr ar bromenâd Llanfairfechan, a godwyd gan y Cyngor Dosbarth Trefol ym 1909. Dywed hwn fod Ysbyty St Andrew, Northampton – perchnogion Bryn y Neuadd – a’r Cyrnol Henry Platt yn rhoi ‘hawl i dynnu cadeiriau bath â llaw neu â merlen, mul neu asyn ar gyflymdra cerdded’ ar hyd glan y môr. Cododd y plac 3 chwestiwn i Konrad: pam fod ysbyty yn Northampton yn berchen ar Bryn y Neuadd; pwy oedd Cyrnol Platt; a sut olwg sydd ar gadair bath wedi’i thynnu gan ful? Yn ystod y sgwrs, atebwyd y cwestiynau hyn a llawer mwy, ond yn gyntaf rhoddodd Konrad drosolwg i ni o’r llwybr beicio i Lanfairfechan.

Wrth edrych tuag at Landudno, mae golygfa o’r awyr o dwneli Pen y Clip yn dangos trac rheilffordd Stephenson o 1848 ar y chwith, gyda lôn ddwyreiniol yr hyn sydd bellach yn A55 wrth ei ymyl – lon 2 ffordd oedd hon pan gafodd ei hadeiladu ar ddechrau’r 1930au. Nesaf mae ffordd 1826 Telford, sydd bellach yn llwybr beicio, ac yna’r A55 tua’r gorllewin a adeiladwyd ym 1993. Torrodd hyn i ffwrdd rannau o ffordd Telford, a dyna pam yr ychwanegwyd y pileri dur a’r rampiau yn 2009 i gwblhau’r llwybr beicio. Mae lluniau o’r 1930au yn dangos beicwyr yn defnyddio ffordd Telford yn union ar ôl i’r twnnel gael ei adeiladu.

Ger y groesffordd yng nghanol Llanfairfechan, y tu ôl i’r goeden fawr gyferbyn â’r siop ‘Bogs and Basins’, saif Plas Llanfair Cottage. Hwn oedd cartref ymwelydd cyfoethog Fictoraidd cyntaf y pentref, cyfreithiwr o Gaerlŷr o’r enw Richard Luck (1811-1898), a gyrhaeddodd ym 1856 a phrynu tua hanner y tir sy’n ffurfio Llanfairfechan heddiw, i gyd ar ochr ddwyreiniol Afon Llanfairfechan (neu Afon Ddu). Y flwyddyn ganlynol, cyrhaeddodd mewnfudwr Seisnig cyfoethog arall – John Platt (1817-1872), a brynodd yr holl dir ar yr ochr orllewinol. Rhyngddynt, maent yn dominyddu hanes datblygiad Llanfairfechan. Er enghraifft, aeth y rheilffordd ar hyd yr arfordir ym 1848, ond dim ond ym 1860 y codwyd gorsaf, diolch i ddylanwad Platt. Yn yr un modd, fel y mae enw’r pentref yn awgrymu, roedd eglwys Gymraeg wedi’i chysegru i’r Santes Fair, ond talodd Platt am adeiladu eglwys Saesneg – Eglwys Crist – tua 1868. Roedd Luck wedi dechrau casglu arian ar gyfer hyn trwy danysgrifiad cyhoeddus, a defnyddiwyd yr arian a gododd fel gwaddol am fod Platt wedi talu’r costau adeiladu yn llawn.

Er bod y ddau ddyn yn berchen ar tua’r un faint o dir, roedd tŷ Platt, Bryn y Neuadd, yn sylweddol fwy nag un Luck, gan ddangos cyfoeth aruthrol Platt. Roedd y plasty gwreiddiol o faint sylweddol, gyda thyrau enfawr, gerddi ffurfiol, ffynhonnau, gerddi cegin a thai gwydr ar raddfa enfawr. Cafodd hwn ei ddymchwel yn y 1960au, ac mae’r adeiladau sy’n weddill yn dal i gael eu defnyddio fel ysbyty iechyd meddwl, gyda’r fynedfa wedi’i nodi gan y porthordy a adeiladwyd yn 1861. Daeth arian Platt o gynhyrchu peiriannau ar gyfer y diwydiant cotwm ar raddfa enfawr, gyda ffatrïoedd enfawr ger Oldham. Ar un adeg roedd ganddo 15,000 o weithwyr, gydag amcangyfrif o draean o gartrefi Oldham yn dibynnu ar Platt Brothers.

Daeth trychineb i Platt ym 1872, pan aeth ef a’i wraig i Turin i ddewis dodrefn newydd yn ystod y gwaith adnewyddu’r tŷ. Cafodd niwmonia a bu farw ym Mharis yn 54 oed tra ar ei ffordd adref. Roedd ei ystâd yn werth £6.5 miliwn: dros hanner biliwn o bunnoedd yn nhermau heddiw. Safodd Bryn y Neuadd wedyn fwy neu lai yn ddiffaith nes ei werthu yn 1898. Mae’r catalog gwerthu yn rhoi’r maint fel 368 erw, gyda 333 erw ychwanegol o flaendraeth.

Prynwyd yr ystâd gan Ysbyty St Andrew, Northampton gan eu bod wedi dod â chleifion iechyd meddwl i Ogledd Cymru yn rheolaidd fel encil gwyliau, a phenderfynwyd cael canolfan barhaol. Ar ôl sefydlu’r GIG, arhosodd yn breifat tan tua 1967; agorwyd ysbyty newydd ym 1971, gyda’r pistyll gwreiddiol yn edrych braidd yn od o flaen y bloc concrit salw a ddisodlodd adeilad godidog cynharach Platt. Cyn 1971, mae’n ymddangos ei fod wedi darparu gofal i gleifion cyfoethocach yn lle’r lloches yn Ninbych. O amseroedd mwy diweddar, amlygodd Konrad stori cymeriad preswyl a hoffus o’r enw Joe Bevans, y mae ei hanes yn cael ei hadrodd gan gyn nyrs, Pete Jones, mewn ffilm fer o’r enw ‘A Hidden Portrait’ sydd ar gael ar YouTube:

https:// www.youtube.com/watch?v=AwIJvUg7XeU

Y stop nesaf ar y reid oedd Gorddinog – stad hyd yn oed yn fwy na Bryn y Neuadd – a roddwyd gan John Platt i’w fab, y Cyrnol Henry Platt o’r plac ar y prom, ar ddiwrnod priodas Henry ym 1868. Mae porthdai ar bob ochr i dir y stad yn cynnwys grisiau ar dalcenni’r adeiladau, sy’n adlais o rai’r plasty. Nid oedd gan Henry Platt unrhyw ddiddordeb ym musnes ei dad; yr oedd yn fanciwr, yn faer cyntaf Bangor, yn Saer Rhydd amlwg, a safodd fel AS ym 1900 – ond ni fu’n llwyddiannus, gan mai ei wrthwynebydd oedd David Lloyd George. Dilynodd mab Henry, Eric, ei olion traed, gan briodi Florence Perry ym 1895 a chymryd drosodd Gorddinog. Bu farw Eric yn 1946, ac ar ôl marwolaeth Florence yn 1955 gwerthwyd Gorddinog. Fe’i prynwyd gan deulu de Ferranti (a oedd hefyd â chysylltiadau gynhyrchu ag Oldham); y perchennog presennol yw Mark Ziani de Ferranti, perchennog cwmni peirianneg Grŵp Denis Ferranti o Fangor.

Gan barhau i fyny’r allt i Rodfa’r Teras, a mynd heibio i Nant y Coed sydd nad yw bellach, yn anffodus efo ei hystafelloedd te hardd, daw un i’r ardal ffermio draddodiadol a nodweddir gan Gareth Wyn Jones a Fferm Ty’n Llwyfan. Mae teulu Gareth wedi ffermio’r ardal hon ers dros 350 o flynyddoedd; ef yw Ysgrifennydd Cymdeithas Merlod Mynydd y Carneddau, a hefyd yn wyneb cyfarwydd ar y teledu.

Ar frig reid Konrad, mae golygfeydd godidog ar draws Traeth Lafan i Ynys Môn, a thŷ diddorol arall: Stad Newry, a adwaenir bellach fel Plas Heulog, a adeiladwyd yn yr 1890au gan Mr Massey, perchennog pwll glo o Swydd Gaerhirfryn. Adeiladodd Newry Drive yn 1912 gan fod y ffordd bresennol yn rhy serth i’w gar ei defnyddio. Defnyddiwyd y prif dŷ gan fyfyrwyr yn y 1930au/1940au, ac mae bellach yn gartref gwyliau. Cynlluniwyd porthdy Mhlas Heulog gan ŵyr Richard Luck, Herbert Luck North. Roedd y pensaer enwog hwn yn gyfoeswr i Gaudi, Charles Rennie Mackintosh a Frank Lloyd Wright, ac er bod ei adeiladau i’w cael o Cumbria i Torquay, mae’r mwyafrif wedi’u lleoli yn Llanfairfechan, lle yr ymsefydlodd.

Wrth ddod i lawr y ffordd nad oedd Massey yn gallu gyrru i fyny, fe ddewch i The Close sy’n llawn o dai Luck North gyda’u ffenestri nodedig a’u toeau serth. Mae ei dŷ ei hun, Wern Isaf, rhwng The Close a Pharc Penmaen. Mae ei wyres, Pam Phillips, yn byw yno ac yn achlysurol yn agor y tŷ i’r cyhoedd. Yn anffodus, dymchwelwyd un arall o’i adeiladau, Ysgol S. Winifred, tua 1967 er gwaethaf ymgyrch i achub y capel hardd.

Wrth ddychwelyd i ganol y dref, gellir gweld effaith aruthrol teuluoedd Luck a Platt eto yn y siopau a’r adeiladau ar Station Road. Yn ôl ar lan y môr, gydag Afon Llanfairfechan fel y llinell rannu rhwng y tir sy’n eiddo i ddau ddyn, gellir gweld cymeriad gwahanol y ddwy ochr.

Roedd meibion Platt yn hwylwyr brwd, a bwriadai adeiladu harbwr. Wrth aros am gymeradwyaeth y Senedd, aeth yn ei flaen ac adeiladu Moranedd, a adwaenir bellach fel The Towers, fel llety i’r harbwrfeistr, gyda’r tyrau a fyddai wedi rhoi golygfa o longau yn cyrraedd. Mae dylanwad Richard Luck yn parhau i’r dwyrain ar hyd y promenâd – adeiladodd dai haf ar gyfer twristiaid, ac i ddathlu jiwbilî’r Frenhines Fictoria, rhoddodd dir i’r parc, a elwir yn briodol yn Gerddi Victoria. Ym mhen draw’r prom, Sant Siriol oedd swyddfa’r casglwr rhenti o’r tai haf.
Yn olaf, gan ddychwelyd at y plac lle dechreuodd ein taith: roedd Konrad wedi ateb ei ddau gwestiwn cyntaf yn fwy na digonol am ysbyty Northampton a hunaniaeth y Cyrnol Platt. Y cyfan oedd ar ôl oedd y trydydd, a chynhyrchodd Konrad ddelwedd ysblennydd yr oedd wedi’i chanfod o gadeiriau bath yn cael eu tynnu gan ferlod ar lan y môr. Roedd hefyd wedi dod o hyd i ddyfyniad o arweinlyfr Ward Locke o 1922 a oedd yn sôn am y cadeiriau bath yn Llanfairfechan fel nodwedd unigryw, gan ddarparu cludiant o lan y môr i’r ardaloedd uwch.

Mae llawer o ddiolch yn ddyledus i Konrad am ei sgwrs: yn dilyn trefn ddaearyddol yn hytrach na chronolegol gwnaeth gyflwyniad byw ac anarferol, a werthfawrogwyd yn fawr gan bawb a fynychodd.

Addasaiad o adroddiad Lucinda Smith

Web Design North Wales by Indever