Where Would We be Without Zoom?

Sorry, this entry is only available in English

St Mary’s Well Wildlife Garden

Sorry, this entry is only available in English

Eric Smith yn ymddiswyddo o fod yn Gadeirydd y Grŵp

Ar ôl pum mlynedd yn y swydd, mae Eric Smith wedi ymddiswyddo o fod yn Gadeirydd Grŵp Hanes Deganwy. Y Cynghorydd Vicky Macdonald sydd wedi cymryd ei le.  Bydd Eric yn parhau i chwarae rhan allweddol yng ngweithgareddau’r Grŵp ac rydym yn diolchgar iddo am ei arweinyddiaeth a’i gefnogaeth yn ystod ei amser fel Cadeirydd. Mae Vicky wedi  bod yn aelod o’r Pwyllgor ers i’r Grŵp cael ei sefydlu yn  2009 ac mae’n adnabyddus i’r mwyafrif o’r aelodau am ei darlithoedd diddorol a’i chyfraniad i’r cyfarfodydd pwyllgor a digwyddiadau. Mae’r Grŵp mewn dwylaw diogel gyda Vicky.

2018 Cinio Dydd Sul

Unwaith eto cynhaliwyd Cinio Blynyddol Grŵp Hanes Deganwy yn y Paysanne yn Neganwy ac unwaith eto, ni chawsom ein siomi gan ansawdd y bwyd a naws arbennig y bwyty. O ystyried y nifer ohonom oedd yna yn bwyta, mae’n syndod bod Cai a’i dîm wedi gallu gweini pawb ohonom mor brydlon gyda phryd mor flasus. Does dim syndod ein bod yn dychwelyd yna fel Grŵp pob blwyddyn, ac mi wn fod rhai ohonom yn dychwelyd yna ar adegau eraill o’r flwyddyn!.

Eleni ein siaradwraig gwadd oedd Judith Phillips, gohebydd gyda North Wales Weekly News a cholofnydd gyda’r Daily Post. Cawsom ein diddanu gan Judith gyda hanesion am ei bywyd ym myd newyddiaduriaeth a’i hadroddiadau am nifer o ddigwyddiadau pwysig yng Ngogledd Cymru. Roedd ei hesboniad o’i chyfarfyddiad gyda Martin Bell, pan roedd yn dilyn ymweliad brenhinol yn Llandudno ar un adeg, yn ddigri iawn ac yn dangos nad yw popeth sy’n digwydd ar y fath achlysuron yn ymddangos yn y wasg. Paid â phoeni Judith, mae’r gyfrinach yn ddiogel gyda ni …!

Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2019

Roedd Arfon a Lucinda yn falch o gael cynrychioli Grŵp Hanes Deganwy yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 ar 7fed Gorffennaf 2018. Ymunwyd a channoedd o bobl yn cynrychioli mudiadau lleol a gorymdeithiwyd trwy’r dref a’r ddiwrnod arbennig o heulog.

Eisteddfod Proclamation Festival

Yna cynhaliwyd y Seremoni Cyhoeddi tu allan i Bodlondeb, gan orffen gyda’r cyhoeddiad gan yr Archdderwydd Geraint Llifon mai ei olynydd fydd Myrddin ap Dafydd, bardd a sylfaenydd cwmni cyhoeddi Gwasg Carreg Gwalch yn Llanrwst. Bydd yn cymryd drosodd oddi wrth Geraint Llifon blwyddyn nesaf, sy’n arbennig o arwyddocaol wrth gwrs gan mai yn Llanrwst cynhelir yr Eisteddfod blwyddyn nesaf.

Eisteddfod Proclamation Festival

Mae Grŵp Hanes Deganwy yn falch i gefnogi’r Eisteddfod, ac o hyd yn barod i dderbyn awgrymiadau gan yr aelodau am ddulliau eraill i fod yn rhan. Cadwch golwg am ddigwyddiadau sydd i ddod!


 

The Influence of the Ffestiniog Railway on the Slate Industry

Sorry, this entry is only available in English

Deganwy Pearl Kitchens & Other Gems

Sorry, this entry is only available in English

Gwibdaith i Ironbridge, Swydd Amwythig

Ymweld i Ironbridge


 

Diwrnod Agored Blynyddol 2017

Fe ddenwyd nifer fawr o ymwelwyr i’n harddangosfa ddwyieithog a gynhaliwyd dydd Sadwrn, 2il Rhagfyr yn Ysgoldy Capel Peniel, Ffordd Tŷ Mawr, Deganwy. Paratowyd yr Arddangosfa gan Adrian Hughes sy’n aelod o Bwyllgor y Grŵp.


Diweddariadau

Gweler y rhestr ar gyfer Rhaglen 2017 / see Programme 2017 listed


Web Design North Wales by Indever