Cadeirydd  – Y Cynghorydd Jason Weyman

2010 Gwanwyn 

Rhif 2   

Mae’n anodd credu cymaint rydym wedi cyflawni ers i Rifyn 1 o Daflen Newyddion Grŵp Hanes Deganwy cael ei gyhoeddi mis Rhagfyr diwethaf. Ar hyn o bryd mae gennym 34 o aelodau ac mae’r diddordeb yn yr hyn yr ydym yn ei wneud yn cynyddu’n yn ein cyfarfod cyn y Nadolig, cawsom y cyfle i gynnal aduniad I nifer o gyn disgyblion Ysgol Gynradd St James, Deganwy.

Mrs Reed  Gwyneth Jones  Trevor Williamms  Dr Peter Nevitt  Geraint Griffith

Mrs Reed, Gwyneth Jones, Trevor Williamms, Dr Peter Nevitt a Geraint Griffith.

Roedd yn braf clywed y disgyblion a Dr Nevett, mab y prifathro ar y pryd, yn sôn am fywyd yn Neganwy yng nghyfnod y 1930au. Fe baratowyd rhaglen o siaradwyr am y flwyddyn i geisio adlewyrchu gwahanol ddiddordebau’r aelodau. Yn ychwanegol i’r cyfarfodydd misol rheolaidd fe drefnir ymweliadau achlysurol i wahanol lefydd o Ers y rhifyn olaf o’r Daflen Newyddion rydym wedi cael cyflwyniadau ar y canlynol:- i) Mr Ken Davies, aelod o’r Grŵp, ar Ffynnon y Santes Fair, Llanrhos; ii) Mr Llew Groom am groesi’r afon i Gonwy; iii) Mr Ian Halfpenney yn ein diweddaru ar brosiect CADW ar safle’r Bu rhai ohonom hefyd yn ymweld ag Archifdy Llandudno. Yn ogystal â’r cyfarfodydd hyn mae’r Grwpiau Diddordeb Arbennig (GDA) wedi symud ymlaen gyda’u gwaith ymchwil arbenigol.

Bydd y gwaith ymchwil manwl yma yn parhau, gyda’r nod hirdymor o gynnwys fersiwn diffiniedig terfynol ar ein gwefan

www.deganwyarchive.co.uk/historygroup.

Eleni rydym wedi penderfynu symud ymlaen gyda Phrosiect 2010. Y bwriad yw paratoi llyfryn cynhwysfawr am y gwaith a wnaed gennym yn ystod y flwyddyn gan gynnwys adroddiadau ar y 4 maes penodol canlynol:- i) Deganwy yn y canol oesoedd; ii) Tywyn ar adeg Victoria; iii) Deganwy yn y 1950au; a iv) Taith gerdded ddisgrifiadol.

Hefyd bydd y llyfryn yn cynnwys atgofion pobl am Ddeganwy a’i phobl yn ogystal â chwisiau. Rydym yn gobeithio hefyd i ymglymu disgyblion Ysgol Deganwy yn y gwaith am eu bod hwythau hefyd yn ymchwilio hanes Deganwy. Ar ddiwedd y flwyddyn rydym yn gobeithio cynnal arddangosfa a fydd yn dangos y gwaith a wnaed gennym yn ystod y flwyddyn yn ogystal â’n cynlluniau at y dyfodol. Mae gennym gasgliad o lawer o ddogfennau sy’n olrhain hanes y pentref. Fe gyflwynwyd llawer o’r dogfennau hyn gan Mr David Atkinson, un o hogiau Deganwy. Rydym yn ddiolchgar iawn i David am hyn. Os ydych eisiau archwilio’r dogfennau hyn neu gael golwg cyffredinol arnynt, cysylltwch ag aelod o’r Pwyllgor ac fe drefnir iddynt fod ar gael i chi.

Gwanwyn 2010

Chairman – Councillor Jason Weyman
 
Spring 2010

No. 2

It’s hard to believe how much progress  we have made since the publication of  Edition No 1 of the History of  Deganwy Group News Letter last  December. Our current membership stands at 34  and the interest shown in what we are  doing continues to grow. At our meeting before Christmas, we  had the opportunity to hold a reunion  for a number of former pupils of St  James’ Primary School, Deganwy. It  was marvellous to hear the pupils and  Dr Nevett, the son of the headmaster at  the time, talk about life in Deganwy in  the 1930’s. A programme of speakers has been  arranged for the year that seeks to  reflect the different interests of the  members. In addition to these regular  monthly meetings, occasional visits are  arranged to places of interest.

Since the last Newsletter we have had  talks on the following:-

Ken Davies

Ken Davies

i)   Mr Ken Davies, a member of the  Group, about St Mary’s Well,  Llanrhos; ii)  Mr Llew Groom about the river  crossings to Conwy; iii) Mr Ian Halfpenney giving us an  update on CADW’s project on the  Castle site. Some members have also undertaken a  visit to Llandudno Archives.

 In addition to these meetings, the  Special Interest Groups (SIG’s) have  been continuing with their research  into their specific fields of interests. This research work will continue in  detail with the long-term object of  inputting a definitive finalised version  onto our website www.deganwyarchive.co.uk/historygroup

This year we have decided to proceed  with Project 2010. The aim is to  prepare a comprehensive booklet  about our activities during the year  which will contain reports on the 4  following specific areas which have  been selected:-

i)   Deganwy in the middle ages; ii)  Tywyn in Victorian times; iii) Deganwy in the 1950s; & iv) A descriptive walk.

 The booklet will also contain  anecdotes of people’s memories of  Deganwy and its people as well as  quizes. We also hope to involve the  pupils of Ysgol Deganwy in the project  as they are also researching the  history of Deganwy. At the end of the year we hope to hold  an exhibition that will display the work  we have done during the year as well  as our future plans. We have a collection of many  documents which trace the history of  the village. Many of these documents  have been donated by Mr David Atkinson, a Deganwy Old Boy. We are  very grateful to David for this. If you  wish to study any of these documents  or to have a general browse, contact a member of the Committee who will  arrange for them to be available for  you.

Spring 2010

Web Design North Wales by Indever