Cadeirydd  – Y Cynghorydd Jason Weyman

2010 Hydref 

Rhif 3   

CROESO cynnes i rifyn 3 o Daflen Newyddion Grŵp Hanes Deganwy.Mae pethau wedi symud ymlaen yn gyflym ym mywyd byr y Grŵp nad yw eto yn flwydd oed.Ar hyn o bryd mae gennym 38 o aelodau, nid cynnydd mawr ers y Daflen Newyddion diwethaf ond mae’n galonogol i wybod bod yna gymaint o ddiddordeb yn ein gweithgareddau, nid yn unig yn Neganwy, ond ymhellach draw hefyd. Mae’n dda cael croesawu rhai nad ydynt yn aelodau i’n cyfarfodydd, ond fe ddylem wneud ein gorau i’w recriwtio yn aelodau fel y gallent gymryd rhan a chyfrannu i’n gweith gareddauErs y Daflen Newyddion diwethaf cawsom sgwrs gan Mr Dennis Roberts, cyn Pennaeth Ysgol Deganwy, am hanes Castell Deganwy; cawsom fwynhau     2   taith   cerdded     o gwmpas Deganwy dan arweiniad Mrs Elan Rivers; rydym wedi ymweld â’r Castell i gael esboniad gan Mr Ian Halfpenney o’r gwaith mae CADW yn gwneud ar y safle.Er bod llawer iawn o waith ymchwil yn mynd ymlaen gan aelodau unigol ac adroddiadau yn cael eu paratoi ar gyfer ein gwefan, nid yw gwaith y Grwpiau Diddordeb Arbennig (GDA) yn mynd ymlaen fel y rhagwelwyd. Mae hyn yn siom oherwydd gallai’r Grwpiau hyn fod yn fanteisiol iawn, nid yn unig i’r Grŵp ond i’r aelodau hefyd wrth iddynt gydweithio gyda’i gilydd.Cawsom grantiau gan Gyngor Tref Conwy a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy. Yn anffodus ni fyddem yn gallu symud ymlaen gyda Phrosiect 2010 fel y bwriadwyd. Y prif reswm am hyn yw’r amserlen dynn a osodwyd gennym a hefyd y diffyg arian i gynhyrchu’r Llyfryn. Rydym rŵan yn edrych i’w gyhoeddi yn y Gwanwyn/Haf 2011. Er hynny rydym yn gobeithio cael calendrau 2011 yn dangos lluniau o hen Ddeganwy yn barod erbyn y Nadolig unwaith y byddem wedi datrys y broblem gymhleth o hawlfraint.

Fel y gwelwch o’ch Tocyn Aelodaeth, fe drefnwyd siaradwyr ar gyfer gweddill y flwyddyn. Rydym ar hyn o bryd yn paratoi rhaglen 2011, felly, os gwyddoch am rywun a fuasai’n barod i roi cyflwyniad i’r Grŵp cysylltwch ag aelod o’r Pwyllgor. Fe welwch hefyd o’ch rhaglen ein bod am gael Arddangosfa ym mis Rhagfyr yn cynnwys te a mins peis. Fe werthfawrogir unrhyw help yn y maes hwn. Y newyddion mwyaf arwyddocaol fodd bynnag   yw’r rhodd gan Mrs   Betty Mills

Mrs Betty Mills

Mrs Betty Mills

o’i chyfrol ‘Flowers on a Path’. Roedd Mrs   Mills yn byw   yn Neganwy ar un adeg ac mae ei chyfrol yn disgrifio’r planhigion a welir   yn   tyfu     ar   lethrau   isaf deheuol y Fardre rhwng y giatiau mochyn ar Park Drive ac Eglwys yr   Holl     Saint   dros   gyfnod     o flwyddyn. Mae’n gwaith   hynod ac rydym ar hyn o bryd yn ceisio cymorthgrant i’w gyhoeddi. Rydym yn naturiol yn ddiolchgar iawn i Mrs Mills am ei haelioni.

Cofiwch y gallwch weld cofnodion y Grŵp ar ein gwefan ac os hoffech wneud unrhyw sylw       am   weith gareddau’r Pwyllgor, cysylltwch ag un o’r aelodau neu cynigiwch eich hun i fod yn aelod.

Ac yn olaf, rydym yn llongyfarch Vicky ar ei hetholiad fel Maer Conwy a Chwnstabl y Castell.

Hydref 2010

Chairman – Councillor Jason Weyman
 
Autumn 2010

No. 3

WELCOME to edition No 3 of the  History of Deganwy Group Newsletter.
Things have moved on apace again in  the short life of the Group which is not  even a year old yet.  Our current membership stands at 38,  not a great increase since our last  Newsletter, but it is heartening to  realise that there is so much interest in  our activities not only in Deganwy but  also further afield. It is also good to  welcome non-members to our  meetings, but we should do all we can  to recruit them as members so that they  can participate in and contribute to  our activities.
Since the last Newsletter we have had  a talk by Mr Dennis Roberts, former  Headteacher at Ysgol Deganwy, about  the history of Castell Deganwy; we  have enjoyed 2 Deganwy walks under  the guidance of Mrs Elan Rivers; we  have visited the Castle site to view  CADW’s project and been given an  explanation of the work by Mr Ian  Halfpenney.
Although much research work is being  carried out by individual members and  reports are being prepared for our  website, the work of the Special  Interest Groups (SIG) is not going  forward as anticipated. This is  disappointing because these Groups  could be very useful, not only to the  main Group but also to the members  themselves as they work together.
We have received grants from Conwy  Town Council and Conwy Voluntary  Services Council. Unfortunately we  will not be able to go ahead with  Project 2010 as planned. The main  reason for this is the tight time scale  we have set ourselves and the lack of  finance to produce the Booklet. We are  now looking to produce it in the Spring  / Summer. 2011. Despite this we are  hoping to produce a 2011 calendar  showing pictures of old Deganwy by  Christmas once the complicated  problem of copyright has been  resolved.
As you will see from your Membership  Card, we have arranged speakers for  the remainder of the year. We are at  the present time preparing the  programme for 2011, so, if you know  of anybody who would be willing to  give a presentation to the Group, then  please contact a member of the  Committee. You will also see from  your programme that there will be an  Exhibition in December including tea  and mince pies. Any help in this area  would be gratefully appreciated.
The most significant item of news  however, is the gift to the Group of  ‘Flowers on a Path’ by Mrs Betty  Mills, a former resident of Deganwy.  In her journal, she depicts the flora  growing on the lower southern slopes  of the Vardre between the kissing gates  at Park Drive and All Saints Church over a period of 12 months. This is a  most remarkable work and we are  currently seeking grant aid to have it  published. We are naturally extremely   grateful to Mrs Mills for her  generosity.
Remember to visit our website to view  the Group’s minutes. If you wish to  make any observations about the  Committee’s activities, contact one of   the members or why not become a  member yourself.
Last but not least we congratulate  Vicky on her election as Mayor of  Conwy and Constable of the Castle.
Autumn 2010

Web Design North Wales by Indever