Cadeirydd  – Y Cynghorydd Jason Weyman

2010 Nadolig 

Rhif 4 

CROESO cynnes i rifyn Nadolig o Daflen Newyddion Grŵp Hanes Deganwy.

Fe ddylai’r rhifyn hwn cyd-fynd ag Arddangosfa’r Grŵp yn ogystal â lansiad ‘Flowers on a Path’ gan Mrs Betty Mills.

Mrs Betty Mills and Chairman Jason Weyman

Mrs Betty Mills

Rydym eisoes wedi datgan ein diolch i Betty am gyfrannu’r llyfr i’r Grŵp ond rwy’n siŵr na fyddai o’i le i ni ddiolch iddi unwaith eto heddiw.

Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’n His-gadeirydd Neil am alluogi ni i fynd ymlaen gyda’r cyhoeddiad. Mae’n hanfodol bwysig rŵan i ni, fel aelodau mynd ati i’w gwerthu.

Ers y Daflen Newyddion diwethaf cafwyd yfarfodydd amrywiol iawn; ym mis Medi cawsom ein diddanu yn ardderchog gan Vicky Macdonald a’i chyfeillion – roedd yn debyg iawn i aduniad Ysgol St Trinian! Ym mis Hydref cawsom sgwrs hynod o ddiddorol gan ein cyfaill Mr David Atkinson ar gasglu hen ddogfennau ac erthyglau sy’n gwneud y fath gyfraniad i hanes lleol.

Yn Nhachwedd, cawsom gyflwyniad ar bortread o gyfnod gan Mr Geraint Griffith o Brestatyn, un arall o fechgyn Deganwy. Darlun oedd  hwn o’r cerrig milltir daeth Geraint ar eu traws wrth dyfu i fynnu yn Buom yn ddigon ffodus i dderbyn cyfraniadau ariannol hael gan HAFOD,

Pwyllgor Diwrnod y Prom Deganwy a Chymdeithas Trigolion Deganwy tuag at weithgareddau’r Grŵp. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r mudiadau hyn am eu cefnogaeth.

Wrth i ni nesáu at y Nadolig a diwedd blwyddyn cyntaf y Grŵp, mae’n ddiddorol i edrych yn ôl ar yr hyn a gyflawnwyd gennym, ond ar ddechrau flwyddyn newydd rydym hefyd yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithgareddau 2011.

Mae rhaglen ddiddorol wedi cael ei drefnu gyda sgyrsiau ar wahanol destunau mrywiol, yn cynnwys Cychod ‘Conwy One’, Trams rhwng Bae Colwyn a Llandudno a pham na ddaethant i Ddeganwy, yr Afon Gonwy a’i chwedleuon, Stemars Trefriw, Archif Mostyn, archeoleg yr ardal ac ar Gangen Rheilffordd Llandudno. Yn ychwanegol at hyn mae teithiau cerdded wedi cael eu trefnu yn ogystal ag ymweliadau â mannau diddorol megis Archifau Llandudno a Chaernarfon ag Amgueddfa Llandudno. Un daith rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar amdani yw’r un dan arweiniad Vicky Macdonald. Bydd Vicky, fel Maer Conwy a Chwnstabl y Castell yn mynd a ni o amgylch Castell Conwy a’r Guildhall. Bydd nifer cyfyngedig i’r daith hon ac fe fydd yr elw o’r achlysur yn dod i gronfa’r Grŵp. Felly, y cyntaf i’r felin! Mae gan y Grŵp lawer i gynnig i bobl gyda’r un diddordebau felly rydym yn eich annog i ymuno â ni ar ein taith i 2011. Cewch gymharu eich diddordebau chi efo diddordebau aelodau eraill o’r Grŵp trwy ymweld â’n gwefan lle cewch hefyd dilyn hanesion ein holl eithgareddau. Fe hoffem eich atgoffa unwaith eto, os ydych eisiau gwneud unrhyw sylw am weithgareddau’r Grŵp, yna cysylltwch ag un o aelodau’r Pwyllgor. Bydd y tâl aelodaeth am 2011 yn parhau i fod yn £10 yr aelod tra bydd tâl o £2 yn cael ei godi ar y rhai nad ydynt yn aelodau.

Cofiwch fod adnoddau llyfrgell y Grŵp ar gael i bob aelod ac rydym yn falch o dderbyn unrhyw gyfraniad I ychwanegu at yr adnodd hwn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl aelodau.

Nadolig 2010

Chairman – Councillor Jason Weyman
 
Christmas 2010

No. 4

WELCOME to the Christmas edition of  the History of Deganwy Group  Newsletter.

This edition should coincide with the  Group’s Exhibition and also the  launch of ‘Flowers on a Path’ by Mrs  Betty Mills. We have already expressed  our grateful thanks to Betty for  donating the book to the Group but I’m  sure it would not go amiss if that  sentiment was reiterated today. We are  also extremely grateful to Neil our  Vice-Chairman for enabling the  publication to go ahead. It is vitally  important now that we, as members get  cracking to sell them.
Since the last Newsletter we have had  a very varied series of meetings; in  September we were royally entertained  by Vicky Macdonald and friends –

Vicky Macdonald

it was really like a St Trinian’s School  reunion! This was followed in October  with a very interesting talk by our  friend Mr David Atkinson on the
collection of old documents and  articles which make such a  contribution to local history. In  November, Mr Geraint Griffith of  Prestatyn, yet another Deganwyite,  gave a period presentation of  Deganwy. This was a portrayal of the  milestones that Geraint saw whilst  growing up in Deganwy.
We have received very generous  financial contributions from HAFOD,  Deganwy Prom Day Committee and  Deganwy Residents Assoociation  towards the Group’s activities. We are  very grateful to these organisations for  their support.
As we approach Christmas and the end  of the Group’s first year, it is  interesting to look back and consider  what we have achieved, but it is also
the start of a new year, and we are  keenly looking forward to our activities  for 2011.
An interesting programme has been  arranged with talks on a variety of  different subjects including Conwy  One Design Boats, the Colwyn
Bay/Llandudno Tram service and why  it didnt come to Deganwy, the River  Conwy and it’s myths and legends, the  Trefriw Steamers, the Mostyn Archive,  the achaeology of the area and the  Llandudno Branch Line. In addition to  this, evening walks have been  arranged as well as visits to places of
interest such as the Llandudno and  Caernarfon Archives and Llandudno  Museum. One visit that we are keenly  looking forward to is the one being led
by Vicky Macdonald. Vicky, as Mayor  oif Conwy and Constable of the Castle  will take us around Conwy Castle and  the Guildhall. Numbers for this trip
are limited and the proceeds will be for  the benefit of the Group’s funds. So,  first come first served!

The Group has much to offer to people  with similar interests, so we would  encourage you to join us on our  journey into 2011. You can compare  your own interests with those of other  Members of the Group by visiting our  website where you can also follow all  of our activities. We would remind you
that if you wish to make any  observations about the Group’s  activities, contact one of the  Committee members.

The subscription  for 2011 will remain at £10 per  member, whilst there will be a charge  of £2 per session for non-members.
The Group’s library is available to  every member and we are happy for  any contribution to add to this facility.
A Merry Christmas and a Happy New Year to all our members.
Christmas 2010

Web Design North Wales by Indever