Cadeirydd – Y Cynghorydd Jason Weyman
Gwanwyn 2012
Rhif 8         

Croeso i rifyn diweddaraf o Daflen Newyddion Grŵp Hanes Deganwy.

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Ionawr ac ar wahân i ymddiswyddiad Pat, fe ail-etholwyd y Pwyllgor yn gyfan gwbl. Rydym yn hynod o ddiolchgar i Pat am ei chyfraniad I weithgareddau’r Grŵp mewn gwahanol agweddau ers ei sefydlu yn 2009 ac rydym yn edrych ymlaen at ei chroesawu yn ôl pan fydd ei hamgylchiadau yn caniatáu.

Ar y llaw arall, fodd bynnag, rydym yn falch iawn o gael croesawu Kaye i’r Pwyllgor ac yn diolch iddi am ‘wirfoddoli’ am y swydd o Drysorydd. Pob lwc Kaye a diolch.

Unwaith eto, bu’r Grŵp yn brysur iawn gyda’i gweithgareddau ers y Diwrnod Agored a  ynhaliwyd cyn y Nadolig. Rydym yn ddiolchgar iawn i Fiona a’i thîm o weithwyr am ddigwyddiad mor Ers hynny, cafwyd sgyrsiau difyr iawn gan (i) Mrs Elan Rivers ar hanes y Fonesig Henrietta Augusta Mostyn ar ganmlwyddiant ei  arwolaeth;

Lady Augusta Mostyn

Fonesig Henrietta Augusta Mostyn

(ii) Capten John Lowe am hanes ei daid, y Comander Harold Lowe, oedd yn 5ed swyddog ar y Titanic; (iii) Mr Jonathan Wilkins ar ddaeareg Deganwy a’r Creuddyn. Mae’r sgyrsiau hyn yn adlewyrchu’n dda iawn y croestoriad o ddiddordebau sydd gan aelodau’r Grŵp Hanes.

PlaqueMade 013a

Plac

Digwyddiad y flwyddyn hyd yn hyn yn ddiamau oedd dadorchuddio’r gofeb ar y tŷ yn 1 Marine Crescent, sef cartref y Comander Lowe wedi iddo ymddeol. Cawsom dipyn go lew o gyhoeddusrwydd cenedlaethol i’r achlysur. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gapten John Lowe, am ganiatáu i ni gael gosod y plac ar ei dŷ er cof am ei daid, i Mr Arfon Haines Davies Cawsom dipyn go lew o gyhoeddusrwydd cenedlaethol i’r achlysur. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gapten John Lowe, am ganiatáu i ni gael gosod y plac ar ei dŷ er cof am ei daid, i Mr Arfon Haines Davies am ddadorchuddio’r plac, i Glwb Hwylio Conway a Chymdeithas y Trigolion am y lluniaeth hael a baratowyd ar yr adeg, ond yn bennaf rydym yn ddiolchgar iawn i  John Griffiths am ei holl waith yn gwneud y trefniadau manwl ar gyfer yr achlysur ac am ddod a’r digwyddiad i ddiweddglo mor

Digwyddiad arall o bwys oedd darganfod plac i gofio am blant Ysgol Woodlands a fu farw yn y ddau ryfel byd. Nid oes sicrwydd hyd yn hyn beth sydd am ddigwydd i’r plac hwn, ond dymuniad y Grŵp yw iddo gael ei gyflwyno i Eglwys yr Holl Saint i fynd gyda’r Cwpan Cymun o’r Ysgol sydd yn yr Eglwys.

Mae Gwyn yn parhau gyda’i gwaith ymchwil i’r Avro Anson a ddaeth i lawr yng Nghoedwig Marl ym 1944. Cewch glywed am faint ei waith ymchwil pan fydd yn rhoi sgwrs ar y testun yn ddiweddarach yn y flwyddyn ond digon i ddweud ei fod wedi canfod enwau’r pump a laddwyd ac wedi cysylltu â pherthnasau rhai ohonynt. Llongyfarchiadau i ti Gwyn.

Mae Elan a Stuart wedi gwneud cais ar ein rhan am grant loteri i brynu offer ayb er budd y Grŵp a chewch wybod yn y fan am ganlyniad y cais.

Un peth sy’n achosi pryder i ni yw dyfodol y Caban Signalau yn Neganwy. Rydym yn gobeithio daw canlyniad boddhaol yn dilyn trafodaethau gyda’r perchnogion. Y digwyddiad arall o bwys yw’r Cinio Blynyddol sydd i’w gynnal yng Ngwesty Cei Deganwy ar 20fed Mai am 12 o’r gloch. Ein siaradwraig gwadd bydd Frances Lynch ac fe geir adloniant gan Ensemble Conwy. Y pris mynediad yw £20. Yn anffodus, oherwydd gymaint o ymrwymiadau eraill, rydym wedi grfod dileu gwibdaith y gwanwyn eleni ond rydym yn gobeithio y gallwn gynnal gwibdaith yr hydref. Rhaid cyfeirio hefyd at y newidiadau canlynol i raglen y flwyddyn –

(i) Bydd y daith gerdded ym Mehefin yn cael ei gynnal ar 28ain a (ii) Bydd y daith gerdded ar 19eg Gorffennaf yn cael ei gynnal yn y  rynhawn. Bu Stuart a’i dîm yn gweithio’n galed iawn i baratoi ar gyfer Arddangosfa’r Gwanwyn ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am yr holl ymdrechion ac yn sicr y bydd yn ddigwyddiad llwyddiannus dros ben. Mwynhewch yr arddangosfa a diolch i bawb a fu’n gyfrifol am gyfrannu Cofiwch i gysylltu ag unrhyw aelod o’r Pwyllgor os ydych am wneud gwaith ymchwil arbenigol fel y gallem fod o help i chi. Dymuniadau gorau a mwynhewch yr haf.

Gwanwyn 2012

Chairman – Councillor Jason Weyman
Spring 2012
No. 8

Welcome to the latest edition of the  History of Deganwy Group Newsletter.
Our Annual General Meeting was held in  January and apart from the resignation of  Pat, the Committee was re-elected in full.
We are extremely grateful to Pat for her  contribution to the various aspects of the  Group’s activities since it was set up in  2009 and we look forward to welcoming  her back into the fold when her  circumstances allow.
On the other hand, however, we are very  glad to welcome Kaye on to the Committee  and would thank her for ‘volunteering’ for
the post of Treasurer. Best of luck Kaye,  and many thanks.
Once again the Group has been very busy  with its activities since our Christmas  Open Day. We are very grateful to Fiona
and her team for putting on such a  successful event.
Since then, we have had very interesting  talks by (i) Mrs Elan Rivers on the history  of Lady Henrietta Augusta Mostyn at the  centenary of her death;

054 (3)

Plaque

(ii) Captain John  Lowe about the history of his grandfather,  Commander Harold Lowe, who was the 5th
officer on Titanic; (iii) Mr Jonathan  Wilkins on the geology of Deganwy and  the Creuddyn.

These talks reflect very well  the cross-section of interests of the  members of the History Group.
The event of the year so far was  undoubtedly the unveiling of the plaque on  the house at 1 Marine Crescent, where  Commander Lowe set up home following  his retirement. We received a fair amount  of national publicity for the event. We are  very grateful to Captain John Lowe for  allowing us to place the plaque on his  house in memory of his grandfather, to Mr Arfon Haines Davies for unveiling the plaque, to Conway Yacht Club and the  Residents Association for the refreshments  which were so generously provided, but  chiefly our thanks go to John Griffiths for  all his detailed work in preparation for the  event and for bringing it to such a  successful conclusion.

005
Another important event was the discovery  of a plaque to commemorate the pupils of  Woodlands School who died in both world  wars. There is no certainty so far as to  what is to happen to this plaque but the  Group’s wish is that it be presented to All  Saints Church to go with the School’s  Communion Chalice which is held in the  Church.
Gwyn continues with his research into the tragic accident in 1944. You will hear more on the  extent of his research work when he gives
a talk on the subject later in the year but  suffice it to say that he has discovered the  names of the five who died and has made
contact with some of the relatives.
Congratulations Gwyn
Elan and Stuart have made a lottery grant  application on our behalf for equipment  etc for the benefit of the Group and you
will be informed in due course as to the  outcome of the application.
One matter which is causing concern is  the future of Deganwy Signal Box.

Dscf1845

Signal Box

 

We  hope that discussions with the owners will  bring about a satisfactory conclusion.
The other important event is the Annual  Luncheon at Deganwy Quay Hotel on  Sunday 20th May at 12 noon. Our guest  speaker will be Mrs Frances Lynch and  entertainment will be provided by the  Conwy Ensemble. Admission is £20  Unfortunately, because of so many other
commitments, it has been necessary to  cancel our spring field trip this year but  we hope to proceed with the autumn trip.

We should refer to the following changes  to the 2012 programme – (i) The June  walk will take place on the 28th and ii)  The walk on the 19th July will be an  afternoon walk  Stuart and his team have been working  very hard to prepare for the Spring  Exhibition and we are very grateful to  them for all their efforts and we are  certain that it will be an overwhelming  success.

Enjoy the exhibition and thanks to  those who have contributed items.
Please remember to contact a Committee  member if you wish to undertake a  particular line of research so that we can  offer assistance
Best wishes and enjoy the summer.

Spring 2012

Web Design North Wales by Indever